.

.

Identiteit van de ondernemer
Grieksestreekproducten.nl
Anja van de Sande
Noordlangeweg 12
4793SJ Fijnaart
Telefoonnummer: M: 0611382948
E-mailadres: grieksestreekproducten@gmail.com
KvK-nummer: K.v.K.Breda:20096805
Btw-identificatienummer: NL 8152.98.717.B01

Algemene Voorwaarden van Griekse streekproducten gevestigd te Fijnaart
Versie geldig vanaf 26-02-2013

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Griekse streekproducten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van grieksestreekproducten.nl, indien gewenst ook te downloaden als PDF-document.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Griekse streekproducten behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.
1.4 Griekse streekproducten garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zullen wij bestellingen tenminste binnen 21 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Griekse streekproducten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ons geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Zelf ophalen of door ons zelf laten bezorgen van gekochte producten vindt uitsluitend plaats op afspraak, na overleg ( op site aangegeven  in verzendoptie).

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de producenten  tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en publicatiefouten. Voor de gevolgen van druk- en publicatiefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s, inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Griekse streekproducten heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken ons. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Griekse streekproducten er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
- voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of goederen die kunnen bederven.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Griekse streekproducten, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ons. Griekse streekproducten  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Griekse streekproducten respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.2 Griekse streekproducten maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Uw emailadres komt alleen op zo’n mailinglijst indien u die zelf expliciet opgeeft. Elke mailing bevat verder instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Griekse streekproducten) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ons. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan ons schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Griekse streekproducten gegrond worden bevonden, zal Griekse streekproducten naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Griekse streekproducten en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Griekse streekproducten) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Griekse streekproducten gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Griekse streekproducten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Griekse streekproducten  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Griekse streekproducten in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Griekse streekproducten en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Griekse streekproducten  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Griekse streekproducten slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Griekse streekproducten  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Griekse streekproducten kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Griekse streekproducten en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Griekse streekproducten op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Griekse streekproducten behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Griekse streekproducten gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Griekse streekproducten is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en van Griekse streekproducten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Griekse streekproducten behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Griekse streekproducten gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Griekse streekproducten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Griekse streekproducten  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de geleverde producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Griekse streekproducten aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Griekse streekproducten zolang de afnemer de vorderingen van Griekse streekproducten  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Griekse streekproducten wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Griekse streekproducten geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Griekse streekproducten of een door ons aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Griekse streekproducten haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Griekse streekproducten zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13. Toepasselijk recht.
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy beleid
Griekse streekproducten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Griekse streekproducten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Denk daarbij aan postafhandelingsbedrijven.

Griekse streekproducten gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  • Om het winkelen bij Griekse streekproducten zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en ook het bestelproces personaliseren.
  • Als u bij ons een bestelling plaatst, worden er – buiten de gegevens die op uw eigen computer bewaard worden en buiten de gegevens die u zelf invult om de bestelling af te kunnen ronden - géén andere gegevens van en over bewaard.

Griekse streekproducten verkoopt uw gegevens niet
Griekse streekproducten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Ook zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en wij zien daar op toe.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk verbeteren op het surfgedrag van onze bezoekers. Griekse streekproducten gebruikt cookies enkel om uw bestellingen zo goed en gemakkelijk af te kunnen handelen.